საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsორგანიზაციული მიმოხილვა


"საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია" წარმოადგენს წევრობაზე დაფუძნებულ არასამთავრობო, არაკომერციულ პროფესიულ ორგანიზაციას, რომელიც საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის, მოქმედი კანონმდებლობისა და  თავისი წესდების შესაბამისად. ფედერაციის ორგანიზაციული მოწყობა ეფუძნება ბუღალტერთა და აუდიტორთა ძალისხმევის გაერთიანებას      საქართველოს კერძო სექტორში:

აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროს მარეგულირებელი ნორმატიული-საკანონმდებლო ბაზის რეფორმის ხელშეწყობისათვის;     

ბუღალტრულ აღრიცხვასა და აუდიტში ევროდირექტივების მოთხოვნებთან შესაბამისობის გზით, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის დანერგვისათვის;

ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის ეროვნული ნორმებისა და სტანდარტების შემუშავებისათვის;

ფედერაციის წევრთა პროფესიული სერტიფიცირების გზით, პროფესიული მომსახურების ხარისხის უზრუნველსაყოფად და წევრთა საერთო ინტერესების დაცვისათვის.


ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge