საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსტანდარტები


  1. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (სამ ტომად) - 2014 წლის გამოცემა

ნაწილი 1 -

 გვერდი

წი­ნამ­დე­ბა­რე გა­მო­ცე­მა­ში შე­სუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი

1

წი­ნამ­დე­ბა­რე გა­მო­ცე­მის შესავალი

5

ფინანსური ანგარიშგების სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტე­ბის წი­ნა­სიტ­ყვა­ო­ბა

11

ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის კონცეპტუალური სა­ფუძ­ვლე­ბი

17

ფასს-ების ფონდის წესდება

71

ფასს-ების ფონდის  პროცედურული პროცესის ცნობარი

85

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (ფასს)

 

ფასს 1

ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტე­ბის პირ­ვე­ლად
გა­მო­ყე­ნე­ბა

131

ფასს 2

წი­ლობ­რი­ვი გა­დახ­და

243

ფასს 3

სა­წარ­მო­თა გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა

393

ფასს 4

სა­დაზ­ღვე­ვო ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბი

603

ფასს 5

გა­სა­ყი­დად გამიზნული გრძელ­ვა­დი­ა­ნი აქ­ტი­ვე­ბი და
შეწ­ყვე­ტი­ლი ოპე­რა­ცი­ე­ბი

743

ფასს 6

მინერალური რესურსების მარაგის ძიება და შეფასება

795

ფასს 7

ფინანსური ინსტრუმენტები: განმარტებითი შენიშვნები

825

ფასს 8

საოპერაციო სეგმენტები

929

 

ნაწილი 2 -

 

გვერდი

წი­ნამ­დე­ბა­რე გა­მო­ცე­მის შესავალი

1

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (ფასს)

 

ფასს 9

ფინანსური ინსტრუმენტები 

7

ფასს 10

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

379

ფასს 11

ერთობლივი საქმიანობა

515

ფასს 12

განმარტებითი შენიშვნები სხვა საწარმოებში მონაწილეობის შესახებ

573

ფასს 13

რეალური ღირებულების შეფასება

633

ბუ­ღალ­ტრუ­ლი აღ­რიც­ხვის სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტე­ბი (ბასს)

 ბასს 1

ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის წარ­დგე­ნა

775

ბასს 2

სა­სა­ქონ­ლო-მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი ფა­სე­უ­ლო­ბე­ბი

871

ბასს 7

ფუ­ლა­დი ნაკადე­ბის ან­გა­რიშ­გე­ბა

891

ბასს 8

სა­აღ­რიც­ხვო პო­ლი­ტი­კა, ცვლი­ლე­ბე­ბი სა­აღ­რიც­ხვო შე­ფა­სე­ბებ­ში
და შეც­დო­მე­ბი

915

ბასს 10

საანგარიშგებო პერიოდის შემ­დე­გი მოვ­ლე­ნე­ბი

945

ბასს 11

სამ­შე­ნებ­ლო კონ­ტრაქ­ტე­ბი

957

ბასს 12

მო­გე­ბი­დან გა­და­სა­ხა­დე­ბი

973

ბასს 16

ძი­რი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი

1039

ბასს 17

იჯა­რა

1069

ბასს 18

ამო­ნა­გე­ბი

1097

ბასს 19

და­ქი­რა­ვე­ბულ მო­მუ­შა­ვე­თა გა­სამ­რჯე­ლო­ე­ბი

1115

ბასს 20

სა­ხელ­მწი­ფო გრან­ტე­ბის ბუ­ღალ­ტრუ­ლი აღ­რიც­ხვა და სა­ხელ­მწი­ფო           დახ­მა­რე­ბის გან­მარ­ტე­ბი­თი შე­ნიშ­ვნე­ბი

1253

       

 

ნაწილი 3 -

გვერდი

წი­ნამ­დე­ბა­რე გა­მო­ცე­მის შესავალი

1

ბუ­ღალ­ტრუ­ლი აღ­რიც­ხვის სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტე­ბი (ბასს)

ბასს 21

უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილებებით გამოწვეული შედეგები

7

ბასს 23

სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები

39

ბასს 24

დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები

59

ბასს 26

საპენსიო უზრუნველყოფის პროგრამების ბუღალტრული აღრიცხვა და ანგარიშგება

93

ბასს 27

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება

105

ბასს 28

ინ­ვეს­ტი­ცი­ე­ბი  მე­კავ­ში­რე და ერთობლივ სა­წარ­მო­ებ­ში

129

ბასს 29

ფინანსური ანგარიშგება ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის პირობებში

159

ბასს 32

ფინანსური ინსტრუმენტები: წარდგენა

169

ბასს 33

შემოსავალი აქციაზე

265

ბასს 34

შუალედური ფინანსური ანგარიშგება

315

ბასს 36

აქტივების გაუფასურება

341

ბასს 37

ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები

493

ბასს 38

არამატერიალური აქტივები

525

ბასს 39

ფინანსური ინსტრუმენტები: აღიარება და შეფასება

593

ბასს 40

საინვესტიციო ქონება

723

ბასს 41

სოფლის მეურნეობა

765

ინტერპრეტაციები

ფასიკ 1

ცვლილებები ძირითადი საშუალებების ექსპლუატაციიდან ამოღების, ადგილმდებარეობის აღდგენისა და მსგავს ვალდებულებებში

805

ფასიკ 2

კოოპერაციული საწარმოების წევრების აქციები და სხვა მსგავსი ინსტრუმენტები

825

ფასიკ 4

როგორ განვსაზღვროთ, შეიცავს თუ არა შეთანხმება იჯარას

843

ფასიკ 5

ძირითადი საშუალებების ექსპლუატაციიდან ამოღების, ადგილმდებარეობის აღდგენისა და ეკოლოგიური რეაბილიტაციის ფონდებიდან წარმოქმნილ წილზე უფლება

865

ფასიკ 6

სპეციფიკურ ბაზარზე მონაწილეობიდან წარმოშობილი ვალდებულებები - ხმარებაში ნამყოფი ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები

881

ფასიკ 7

ბასს 29-ის "ფინანსური ანგარიშგება ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის პირობებში" - გადაანგარიშების მიდგომის გამოყენება

889

ფასიკ 10

შუალედური ფინანსური ანგარიშგება და გაუფასურება

 

905

ფასიკ 12

მომსახურებაზე კონცესიური შეთანხმებები

913

ფასიკ 13

მომხმარებელთა წახალისების პროგრამები

957

ფასიკ 14

დადგენილ გადასახდელიანი საპენსიო პროგრამის აქტივის მაქსიმა­ლური ზღვარი, დაფინანსების მინიმალური მოთხოვნები და მათი   ურთიერთქმედება

973

ფასიკ 15

შეთანხმებები უძრავი ქონების მშენებლობაზე

997

ფასიკ 16

უცხოურ ქვეგანაყოფში განხორციელებული ნეტო ინვესტიციის   ჰეჯირება

1017

ფასიკ 17

არაფულადი აქტივების განაწილება მესაკუთრეებზე

1041

ფასიკ 18

აქტივების გადაცემა მომხმარებლების მიერ

1065

ფასიკ 19

ფინანსური ვალდებულებების დაფარვა წილობრივი ინსტრუმენტებით

1081

ფასიკ 20

ღია წესით დასამუშავებელი საბადოს  ექსპლუატაციის ეტაპზე გაწეული საბადოს გადახსნის დანახარჯები

1095

ფასიკ 21

მოსაკრებლები

1109

იმკ-7

"ევროს" შემოღება

1125

იმკ-10

სახელმწიფო დახმარება - საოპერაციო საქმიანობასთან უშუალო კავშირის არქონა

1131

იმკ-15

საოპერაციო იჯარა - სტიმულირება

1135

იმკ-25

მოგებიდან გადასახადები - ცვლილება საწარმოს ან მის აქციონერთა საგადასახადო სტატუსში

1141

იმკ-27

გარიგებების შინაარსის შეფასება, რომელიც შეიცავს იჯარის სამართლებრივ ფორმას

1145

იმკ-29

განმარტებითი შენიშვნები: მომსახურებაზე კონცესიური შეთანხმება

1155

იმკ-31

შემოსავლები - საბარტერო ოპერაციები სარეკლამო მომსახურების ჩათვლით

1161

იმკ-32

არამატერიალური აქტივები - ვებგვერდების დანახარჯები

1165

საბჭოს მიერ დამტკიცებული დოკუმენტები - ფასს-ების გაუმჯობესება

1175

ფასს-ების პრაქტიკული დოკუმენტი - ხელმძღვანელობის კომენტარები

1181

სტანდარტებისა და ინტერპრეტაციების სია

1203

ტერმინების ლექსიკონი

1223

       

 

  1. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის (მსს ფასს) 2009 წლის ივლისის გამოცემა (კომპლექტი)
  • მათ შორის, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის, დასკვნის საფუძვლები და საილუსტრაციო ფინანსური ანგარიშგებები) - 2009 წლის ივლისის გამოცემა
  • მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (2009) გამოყენების გზამკვლევი მიკროსაწარმოებისათვის - 2013 წლის გამოცემა
  1. აუდიტისა და ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტების სახელმძღვანელო - 2009 წლის გამოცემა   (ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაცია) (გამოცემული 2010 წელს)   (ტომი–1) (ტომი–2); სტანდარტი შეზღუდული რწმუნების მიმოხილვის გარიგების შესახებ
    განკუთვნილია მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის

   

 

ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტები

 

ხარისხის კონტროლი ფირმებისათვის, რომლებიც ასრულებენ გასული პერიოდების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტსა და მიმოხილვას და სხვა სახის მარ­წმუ­ნე­ბელი და დაკავშირებული მომსახურების გარიგებებს (ხკსს 1)

 

გასული პერიოდების ფინანსური ინფორმაციის აუდიტი

 

200-299 ზოგადი პრინციპები და პასუხისმგებლობები

 

ასს 200 - დამოუკიდებელი აუდიტორის საერთო ამოცანები და აუდიტის ჩატარება აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად

 

ასს 210 - აუდიტორული გარიგების პირობებზე შეთანხმება

 

ასს 220 - ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ხარისხის კონტროლი

 

ასს 230 - აუდიტის დოკუმენტაცია

 

ასს 240 - აუდიტორის პასუხისმგებლობა ფინანსური ანგარიშგების აუდიტში თაღ­ლითობასთან დაკავშირებით

 

ასს 250 - კანონმდებლობის გათვალისწინება ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის დროს

 

ასს 260 - მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირების ინფორმირება

 

ასს 265 - მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირებისა და ხელმძღვანე­ლო­ბის ინფორმირება შიდა კონტროლის ნაკლოვანებების შესახებ

 

300-499 რისკის შეფასება და შეფასებულ რისკებზე რეაგირება

 

ასს 300 - ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის დაგეგმვა

 

ასს 315 - არსებითი უზუსტობის რისკების გამოვლენა და შეფასება სამეურნეო სუბიექტისა და მისი გარემოს შესწავლის გზით

 

ასს 320 - არსებითობა აუდიტის დაგეგმვისა და ჩატარების დროს

 

ასს 330 - აუდიტორის პროცედურები შეფასებულ რისკებზე რეაგირებისათვის 

 

ასს 402 - აუ­დი­ტო­რუ­ლი მო­საზ­რე­ბე­ბი სა­მე­ურ­ნეო სუ­ბი­ექ­ტის მი­ერ მომ­სა­ხუ­რე ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის გა­მო­ყე­ნე­ბა­ზე

 

ასს 450 - აუდიტის პროცესში გამოვლენილი უზუსტობების შეფასება

 

500-599 აუდიტორული მტკიცებულება

 

ასს 500 - აუდიტორული მტკიცებულება

 

ასს 501 - აუდიტორული მტკიცებულება - სპეციფიკური საკითხების გათვალის­წინება შე­რჩეუ­ლი მუხლებისათვის

 

ასს 505 - გარეშე მხარეების დადასტურება

 

ასს 510 - პირველი აუდიტორული გარიგება – საწყისი ნაშთები

 

ასს 520 - ანალიზური პროცედურები

 

ასს 530 - აუდიტორული შერჩევა

 

ასს 540 ­­- სააღრიცხვო შეფასებების, მათ შორის რეალური ღირებულების სააღ­რიცხვო შეფასებებისა და შესაბამისი განმარტებითი შენიშვნების აუდიტი

 

ასს 550 - დაკავშირებული მხარეები

 

ასს 560 - შემდგომი მოვლენები

 

ასს 570 - ფუნქციონირებადი საწარმო

 

ასს 580 - ხელმძღვანელობის მიერ წარდგენილი ოფიციალური ინფორმაცია

 

600-699 სხვების მიერ შესრულებული სამუშაოს გამოყენება

 

ასს 600 - სპეციფიკური საკითხები – ჯგუფის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი (კომპონენტის აუდიტორების სამუშაოს ჩათვლით)

 

ასს 610 - შიდა აუდიტორების სამუშაოს გამოყენება

 

ასს 620 - აუდიტორის ექსპერტის სამუშაოს გამოყენება

 

700-799 აუდიტორული დასკვნები და დასკვნის შედგენა

 

ასს 700 ­- მოსაზრების ჩამოყალიბება და დასკვნის წარდგენა ფინანსური ანგა­რი­შგების შესახებ

 

ასს 705 - მოსაზრების მოდიფიცირება დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნაში

 

ასს 706 - მნიშვნელოვან გარემოებათა ამსახველი აბზაცი და სხვა გარემოებათა ამსახველი აბზაცები დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნაში

 

ასს 710 - შესადარისი ინფორმაცია - შესაბამისი ციფრები და შესადარისი ფი­ნან­სური ანგარიშგება

 

ასს 720 -  აუდიტორის პასუხისმგებლობა აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშ­გების შემცველ დოკუმენტებში წარმოდგენილ სხვა ინფორმაციასთან დაკავ­შირებით

 

800-899 სპეციალიზებული სფეროები

 

ასს 800 -  სპეციფიკური საკითხები - სპეციალური დანიშნულების საფუძვლების მიხედვით მომზადებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი

 

ასს 805 -  სპეციფიკური საკითხები - ერთი ფინანსური ანგარიშგებისა და ფინან­სუ­რი ანგარიშგების კონკრეტული ელემენტების, ანგარიშების ან მუხლების აუდიტი

 

ასს 810 - გარიგებები დასკვნის შედგენაზე კრებსითი ფინანსური ანგარიშგების შესახებ

 

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge